Funkce VeruApp - nástěnka

Nástěnka

Vše podstatné naleznete na jediném místě. Nástěnka vám poskytne chronologicky uspořádaný pracovní plán pro aktuální den. Vedle toho vám v druhém sloupci nabídne přehled povinných hodnocení klientských úkonů, aby vám nic neuniklo. Nástěnka je navíc přizpůsobena podle typu vašeho uživatelského účtu.

Pro manažery máme navíc ještě dva další sloupce. První z nich vám prezentuje nové klienty, kteří právě prochází procesem začlenění do péče. Druhý sloupec vám pak ukazuje nové úkony čekající na schválení.

Pokud pečovatelka zaznamená novou potřebu klienta, může za něj prostřednictvím mobilní aplikace zažádat o nové úkony. Manažer je tak automaticky informován o nových požadavcích klienta.

Organizace

Každý uživatel má příležitost založit svou Organizaci, odpovídající potřebám sebe a svých kolegů, kterým poté může prostřednictvím nastavení odeslat pozvánku. Organizace nabízí možnost přizpůsobení, včetně nastavení jednotlivých středisek a jejich příslušných obcí.

To umožňuje vymezit geografickou působnost jednotlivých týmů v rámci organizace. Uživatel má také možnost nastavit hlavičku a patičku dokumentů, které se poté zobrazí na tiskových nebo exportovaných dokumentech. Organizace rovněž disponuje nastavením číselníků a předpisů pro sociální šetření, a také potřebami a digitálními ceníky úkonů. Vytvořením organizace dojde k rozšíření úrovní účtu o manažery, kteří jsou pozicováni mezi Adminem a Pečovatelem.

VeruApp mobilní aplikace

Plán práce

Časové plánování a sestavení harmonogramu v logické posloupnosti.

Aplikace sestaví chronologický plán práce pro každého pečovatele v terénu pomocí nastavených parametrů v digitální kartě klienta. Manažer dokáže řešit náhle událost a tým může spolupracovat na společné návštěvě u klienta doma díky mobilní aplikaci.

Karta klienta obsahuje předpis návštěv, které jsou potřebné pro správné fungování engine, který plán práce generuje.

Funkce zajišťuje plánování pro celou organizaci. Na základě sjednaných parametrů péče s klientem aplikace automaticky sestavuje harmonogram práce tak, aby každý pracovník mohl pracovat v logické posloupnosti a vždy měl v mobilní aplikaci všechna potřebná data o klientovi.

VeruApp plán práce

Mobilní aplikace

Hlavní důvod mobilní aplikace je umožnit Pečovatelům pohodlně a efektivně zaznamenávat odvedenou práci pro následné vykazování klientům, vedení organizace a MPSV. Tato funkce umožňuje, aby byly informace dostupné odkudkoliv na pracovních místech v terénnu. Pečovatel má přímo v aplikaci přístup k dennímu plánu práce, detailům poskytovaných služeb a také k celé klientské složce obsahující všechny relevantní informace. Aplikace je plně kompatibilní s platformami iOS a Android a disponuje přímým propojením v reálném čase s webovou aplikací.

Stáhněte si aplikaci ještě dnes.

Funkce VeruApp - plán práce

Úkony klientů

Klienti mají individuálně nastavené úkony, které jsou jim poskytovány. Sekce nazvaná „Úkony klientů“ konsoliduje údaje ze všech klientských složek na jednom místě, což usnadňuje hromadnou editaci nebo export těchto dat.

Dále poskytuje možnost filtrovat zobrazené informace podle pečovatele, což umožňuje efektivněji rozdělovat pracovní zátěž mezi jednotlivé členy týmu. Případně řešit situace, kdy je některý z Pečovatelů přetížen. Sekce také umožňuje zobrazit data pro konkrétní středisko nebo jeho příslušnou obec.

Předpis návštěv

Pro efektivní fungování enginu, který vytváří pracovní plán, je klíčová správná konfigurace pravidel pro návštěvy. Klientský segment umožňuje definovat návštěvy a přiřadit jim specifické úkony, jež je třeba realizovat. Každá návštěva je přesně časově specifikována, a toto časové rozvržení je následně využito generátorem při sestavování chronologie poskytované péče napříč všemi klienty. Tato sekce rovněž umožňuje zobrazit data pro určitého Pečovatele, středisko či jeho přidruženou obec.

Funkce VeruApp - provedené úkony

Provedené úkony

Zápis poskytnuté péče včetně evidence obědů pomocí aplikace.

Každý pracovní plán obsahuje konkrétní úkony, které je nutné pro klienta realizovat. Když pečovatel zaznamená dokončenou práci v mobilní aplikaci, tento záznam se automaticky objeví v příslušné sekci webové aplikace. Každý dokončený úkon je doplněn informacemi o jeho realizaci, jako je jméno pečovatele, datum nebo celková doba trvání. V případě chyby při zápisu je možné tato data zpětně upravit.

Dále je manažerovi umožněno kontrolovat, ověřovat a odesílat korektní data ke zpracování v rámci následujícího vyúčtovacího procesu.

„Šetříme čas a materiál. V mobilní aplikaci má pracovník uvedené klienty a jejich data na každý pracovní den. Při ukončení péče zadá ke každému hotovému úkonu časovou náročnost a při rozvozu obědů provede záznam o doručení klientovi. Potvrdí, že klientovi byla řádně vykonána péče, a poté už jen odešle tato data na centrálu.“
– Lenka Šeflová, CPOS Město Touškov

Digitální karta Klienta

Výstup zdravotního stavu klienta pro rodinné příslušníky a zdravotní instituce.

Každý klient je vlastníkem digitální karty, jež je komplexním zdrojem všeobecných i zdravotních informací. Smluvní dokumenty je možné efektivně ukládat do souborů, přičemž nastavení smlouvy je aplikováno a integrováno do poskytovaných služeb včetně jejich důkladného detailu. Proces plánování práce je optimalizován nastavováním návštěv a vytvářením předpisů pro pracovní plán. Naše řešení také zahrnují sociální šetření, vyhodnocení stavu klientů a kvality poskytované péče.

Funkce VeruApp - digitální karta klienta

Hodnocení klientských úkonů

Aplikace koordinuje pravidelnou evaluaci klientských úkonů, jež jsou striktně stanoveny a poskytovány. Nejčastější frekvencí hodnocení je čtvrtletní interval, kdy se automaticky generuje požadavek na jeho provedení. Proces hodnocení zahrnuje vytvoření přehledu úkonů s možností individuálního komentáře ke každému z nich, což je možné i v terénu. Každý vyhodnocený úkon je uložen a je k dispozici v klientské kartě. Frekvenci opakování hodnocení lze nastavit globálně pro celou organizaci.

VeruApp uzávěrka

Uzávěrka

Funkce sumarizuje a detailně prezentuje provedené pracovní úkony za každý kalendářní měsíc, klasifikované dle jednotlivých klientů. Tento proces je mezičlánkem mezi záznamy provedených úkonu a procesem vyúčtování. Po pečlivé kontrole všech dat manažer má možnost uzavřít a autorizovat záznamy pro konkrétního klienta za vybraný měsíc, čímž je připraví pro další vyúčtování.

V rámci webové aplikace se jedná o poslední místo, kde je možné upravit data týkající se provedené práce. Uzávěrku lze provést i hromadně za všechny klienty střediska a nebo celé organizace.

Vyúčtování

Zaznamenaný úkon prochází procesem revize, následovaným fakturací klientovi na základě předloženého dokladu. Manažer provede analýzu dat a předá připravený měsíční souhrn účetnímu oddělení. Účetní oddělení následně zajistí kontrolu a finanční uzavření prostřednictvím integrace účetního software s VeruApp.cz. Součástí jsou různé reporty, které usnadní navigaci a předkládání dat pro vedení organizace či MPSV.

Funkce VeruApp - záznam plateb klientů

Záznam plateb klienta

V procesu vyúčtování lze spravovat konto každého klienta. Poskytnutá péče je náklad, který se hradí hotově a nebo bankovní platbou. Účetní oddělení zaznamenané platby zadá do aplikace VeruApp a tím se udržuje konto na nule. Tedy poskytnutá péče je uhrazena.

Díky tomu celá organizace a zejména manažer je informován o stavu konta. Manažer může předat stvrzenku za platbu samostatně, protože jí lze jednoduše exportovat v aplikaci.

Digitální ceník pro klienty

Plošně editovatelný katalog služeb včetně ceníků.

Digitální katalog služeb včetně ceníku slouží k editaci jednotlivých sazeb za služby. Díky digitální formě se nově vzniklé služby nebo změny sazebníků projeví v celé organizaci automaticky a následně aplikace informuje klienty pomocí emailu.

V nastavení organizace pro správné fungování je potřeba vytvořit digitální ceník pro každý poskytovaný úkon. Úkony se rozdělí na tři základní skupiny a to je Obecný, Fakultativní a Obědový úkon. Každému úkonu lze nastavit jednotku a cenu, která se následně používá pro vyúčtování klientovi. Ceník lze konfigurovat na konkrétní časové období a plánovat automatický přechod nižší nebo vyšší ceny.

Zvýhodněná cena nad 80 hodin péče (Novinka)

Účtování cen se provádí na základě digitálního ceníků, který nově umožňuje stanovit zvýhodněnou sazbu. Automaticky se aktivuje u konkrétního klienta, který překročí 80 hodin přímé péče. Funkce myslí i na situaci, kdy překročení limitu pro zvýhodněnou sazbu se neděje pouze u jedné organizace, o klienta může pečovat i více organizací, které si musí informaci o výši poskytnuté péče předat.

Funkce VeruApp - hodnocení klienta

Hodnocení klienta

Funkce umožňuje vytvářet v klientské složce záznamy hodnotící zdravotní či duševní stav klienta. Toto je klíčové pro kontinuální aktualizaci informací o klientovi pro celý tým. Záznamy je možné exportovat nebo vytisknout, což umožňuje snadné sdílení informací s lékařem nebo opatrovníkem.

Pečovatel je schopen kdykoliv a kdekoliv provést záznam hodnotící klienta pomocí mobilní aplikace, který je okamžitě k dispozici v webové aplikaci pro ostatní členy týmu.

Záznam potřeb

Funkce pro formální záznam potřeb klienta podle předepsaných otázek. V rámci nastavení organizace je možné globálně určit a následně upravit sadu otázek, které jsou aplikovány na každého klienta. Průběžně se dokumentuje autor záznamu a datum jeho vytvoření. Na každou otázku je nutné odpovědět, čímž se dosáhne úplnosti záznamu. Tento záznam hraje klíčovou roli při průběžném stanovení rozsahu poskytované péče klientovi.

Funkce VeruApp - sociální šetření

Sociální šetření

Sociální šetření a evidence oblastí potřeb.

Ke každému klientovi lze digitálně tvořit sociální šetření, vést jeho historii a evidovat oblast potřeb péče. Jedná se o povinný proces požadovaný MPSV, díky kterému lze zjistit jakou péči klient potřebuje a v jaké intenzitě.

Možná se jedná o nejvýznamnější funkci pro adekvátní nastavení intenzity poskytované péče. V rámci nastavení organizace je možné globálně definovat a následně upravit soubor otázek, které jsou aplikovány na každého klienta. Sociální šetření je řádně naplánováno a aplikace zajistí notifikaci, která upozorní na nutnost jeho provedení.

Na každou otázku je nutné odpovědět, což zajišťuje kompletnost záznamu. Tento záznam pak hraje zásadní roli při průběžném určování rozsahu poskytované péče klientovi.

Denní záznamy

Vedení denních záznamů a výkazů péče bez zbytečného papírování.

Výstup aplikace zcela nahrazuje papírové formuláře denních záznamů, výkazů péče a dalších papírových dokumentů, které musí pracovníci vyplňovat a odevzdávat centrále. VeruApp tento proces zcela automatizuje a digitalizuje. Vyplněná data se ihned po uložení odesílají do aplikace na centrálu společnosti.

Pečovatel má možnost zápisu denní záznamu z návštěvy u klienta. Jedná se o klasický formulář, který se chronologicky ukládá a je přístupný pro ostatní pečovatele z týmu a vedení organizace. Důležité je aby každý, který zajišťuje péče klientovi byl informován a postupoval na základě aktuálních informací. Mobilní aplikace zajistí, že každý má informace dostupné i v terénu.

Funkce VeruApp - denní záznamy

Soubory

Klient ve své složce má sekci pro uložení souboru. Digitalizovat smlouvy a ukládat různé dokumenty potřebné k poskytované péči. Tím budou soubory tříděné a jednoduše sdílené. Soubory lze zařadit do složek podle témat. Každá organizace má stejnou možnost ukládat dokumenty potřebné k práci.

Jedná se jednoduché úložiště pro jakýkoliv soubor, který je potřeba uložit a tím jej poskytnout pro každého v organizaci nebo konkrétního střediska.

Reporty

Kompletní přehledy pro centrálu organizace.

Aplikace vytváří automatické statistiky na základě dat, které terénní pracovník zadá do mobilní aplikace. Centrální aplikace data vyhodnotí a zobrazí v přehledech. Centrála organizace tak má kompletní přehled o tom, jaký druh péče se kdy prováděl, a jak dlouho u jednotlivých klientů trval.

V reálném čase lze sledovat výsledky celé organizace nebo jen konkrétního střediska a pečovatele. Mnoho různých sestav a pohledů na data, které lze exportovat do Word, PDF nebo Excelu. Zejména se jedná o provedené úkony zobrazené podle klientů nebo naopak po úkonech. Také zobrazení aktuálního přehledu aktivních, archivovaných nebo právě přijatých klientů. Report, který ukazuje aktuální vytížení konkrétního pečovatele nebo skupiny pod střediskem.

Funkce VeruApp - reporty

Hodnocení spolupráce

Způsob jak od klientů pravidelně získávat důležitou zpětnou vazbu.

Zpětná vazba na kvalitu práce pracovníka je důležitá, a proto jsme zavedli funkci, pomocí které získáte hodnocení spolupráce a požadavky od klienta, díky kterým můžete neustále svou službu zlepšovat a posouvat kupředu.

Vedení nových zájemců o péči

Aplikace Vás provede procesem integrace nového klienta tak, aby nic nebylo opomenuto.

Přijetí zájemce o péči, i pro tu terénní, doprovází legislativa vyžadována z podstaty věci a MPSV. Celý proces aplikace řídí a automatizuje. Pokud zájemce přijmete aplikace automaticky překlopí zájemce v klienta a vytvoří mu kartu, kterou zavede do systému.

Digitální Archiv klientů

Aplikace uchovává archiv klientů a evidence důvodu ukončení služby.

Aplikace vede ukončení služby klientem a zaznamenává jeho důvod. Následně klienta umístí do archivu, z kterého lze kartu klienta opět obnovit a pokračovat v péči.

Evidence struktury organizace

Díky této funkci dokážete efektivně delegovat práci a udržet přehled v organizaci.

V aplikaci si zavedete a kompletně nastavíte strukturu Vaší organizace, od nastavení středisek a jejich okrsků, zaměstnanců s různými právy, klienty a jejich digitální karty a tak dále. Vše můžete měnit podle vývoje Vaší organizace.

Automatizované výkazy pro MPSV

Automaticky vytvoříme kompletní výkazy (exporty) pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Aplikace vygeneruje soubor, který buď vložíte do vstupní brány portálu MPSV nebo vytvoříte přímé spojení a data odešlete bez ručního zásahu. Data stačí pouze schválit na Vaší centrále.

Každá organizace musí poskytnout přesná data o provedených úkonech Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. VeruApp zajistí sběr dat a následně vygeneruje soubor, který potřebujete. Data můžete zpětně doplnit nebo opravit a generování opakovat.

Datové propojení (API)

Databáze je konstruována tak, abychom data dokázali importovat a exportovat. Zejména dokážeme importovat data z Excelu a nebo softwaru, který aplikace VeruApp nahradí. Data o klientech a nastavených poskytnutých úkonech. Data můžeme z aplikace VeruApp také exportovat například pro potřeby účetního softwaru, který na základě vykázaných dat o provedené práci může pracovat. Obecně lze v každé sekci exportovat zobrazené data do Wordu, PDF nebo Excelu pro potřeby denní práce.

Multiplatformnost

Snadné použití odkudkoliv s jakýmkoliv zařízení.

Aplikace VeruApp je navržena s myšlenkou univerzálnosti – je přístupná pro každého uživatele a z jakéhokoliv místa. Její použití zaručuje flexibilitu, neboť je kompatibilní s jakýmkoliv zařízením – počítačem, mobilem nebo tabletem – za předpokladu připojení k internetu.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Nemusíte mít obavy. Aplikace je hostovaná na Microsoft Azure Cloud, který je nejbezpečnější na světě.

Sledujeme platnou legislativu, uvědomujeme si, že pracujete s citlivými osobními údaji klientů. Aplikace proto vyhovuje všem standardům ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu (GDPR).

Individuální funkce

Zajistíme Vám kompletní návrh na digitalizaci.

Aplikace je vytvořena přesně podle potřeb sociálních terénních služeb. Pokud máte procesy odlišné, lze aplikaci přizpůsobit potřebám a procesům Vaší práce. Náš cíl je poskytnout organizacím v sociálním oboru software, který je nebude zdržovat při práci, ale naopak jim práci ulehčí, zpřehlední a opakující se agendu zcela zajistí.